Affiliatte open hardware

Trang này liệt kê các chi nhánh hiện tại của chương trình chứng nhận phần cứng mở:

Các công ty
Adaptec
Alpha-Processor Inc
Atipa
BrakCom
Hệ thống Caldera
Corel
Compaq
Computer Associates
Dell
EST Inc.
Miễn phí BSD
Hewitt Rand
IBM
Hình ảnh Scandinavia
Intel
Lab chủ chốt
Linuxcare
Kiểm tra Linux
Phòng thí nghiệm kiểm thử phần mềm quốc gia
NEC
Hệ thống Obsidian
Phòng thí nghiệm Nhóm Chất lượng
Mũ đỏ
Đối tác chất lượng phần mềm
Sun Microsystems
SuSE
Transmeta
Turbolinux
Đại học New Hampshire
VA Linux
Cá nhân
John Freeman
Tim Morgan

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *